Är vi värst eller bäst i Europa?


foto Peter Domini


Trots sjunkande försäljning av elektronikprodukter i Sverige  ökar mängden  insamlat material av elektriska och elektroniska produkter. Vi  är det land i Europa med den högsta mängden insamlat material enligt definitionen för WEEE . För närvarande lämnar svenskarna ifrån sig cirka 16.5 kg el- och elektronikprodukter per person och år. Med den siffran är vi klart ledande i Europa.  För Italien  är siffran ca 2,5 kg per person och år  medan rumänerna bara lämnar ifrån sig 0,8 kg.

Beror detta på att vi har effektiva insmlingssystem i Sverige? Eller beror det på att vi konsumerar  denna typ av produkter i en allt högre takt  jämfört med andra europeiska länder? Eller beror det rent av på att vi är bäst på att redovisa statistik?

Innovationsextra!


foto Peter Domini

Har medverkat på ännu projektledarmöte för Expo 2010 i Shanghai, och man kan konstatera att ju närmare utställningen man kommer desto intressantare och mer spännande idéer och företag visar sitt intresse för att visa upp sig på den Svenska Paviljongen. Ett av de mer spännande är Professor Kaj Mickos koncept för innovationer, som bygger på att man inom 72 timmar löser en definierad problemställning med hjälp av experter runt om i världen. Mickos och hans team har de senaste åren genomfört ett  femtontal 72-timmars innovationsrace som i sin tur resulterat i ett hundratal patentansökningar.  Jag hoppas att Innovation Plant får möjlighet att genomföra några sådana!

Expo börjar 1 maj 2010 och avslutas sista oktober 2010.

The Scary Guy skrämde inte mig


Han kom in via en bakdörr i salen där jag och ca 600 andra personer satt knäpptysta efter att ha sett en liten film som visade artiklar om oprovocerat våld  och mobbing varvat med the Scary Guys budskap.  I nästan två timmar berättade han sedan om sitt liv sedan 1998 då han bytte namn till just the Scary Guy . Han har sedan den dagen arbetat med över sju miljoner människor i skolor och företag över hela världen.

Vad är då så unikt med denna person? Enligt mig personifierar han talesättet  ”don't judge a book by its cover ”. När man först ser honom tänker man på Hells Angels, när han sedan börjar prata tänker man snarare på Teddybjörnen Fredriksson. Hans mission är att eliminera världens största folksjukdom - hat, våld och fördomar.

Mig frälste han med sitt budskap.

Om att konsumera mera

 
foto Peter Domini

Seminariet är en del av "Hållbar  avfallshantering", ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av Naturvårdsverket.   Dagen inleddes av journalisten Mattias Hagberg som skrivit boken Skräp som kom ut tidigt i våras. Han oroar sig för den ökande avfallsmängden som följd av den ökade konsumtionen och menade att det är politikernas sak att komma med styrmedel  typ skatter som kan dämpa konsumtionen.

Studier visar att avfallsökningens tillväxt följer välståndsutvecklingen och det folk vill göra med sina pengar är att konsumera. Att sedan mer prylar inte gör dig lyckligare är en annan sak. Man kanske skulle ägnat mer tid åt att diskutera hållbar produktion och konsumtion och hur vi ska få till stånd det? Att vi skulle sluta konsumera är ganska osannolikt . När man i samma vecka läser i DI att Sverige kan konsumera sig ut ur krisen inser man att vi har en lång väg att vandra.

Bli nätaktivist - klicka för skogen

 
foto Sofia Arvidsson


Nu har du chansen att bidra till skogens bevarande utan att det kostar dej ett öre! På hemsidan http://www.ettklickforskogen.se/ kan du "klicka" helt gratis och på så vis bidra till att en del av Sveriges gammelskog bevaras. Enligt Ett klick för skogen finns det idag bara 5 procent gammelskog kvar i Sverige, och eftersom utgör en viktig biotop för växter och djur är det viktigt att denbevaras. Idén går ut på klicka, vilket för dig vidare till den sponsors hemsida, som just nu står för bidragen.

Ett klick för skogen är en stiftelse som främst utgår från ideellt arbete för att rädda gammelskogar till eftervärlden. Ett gott exempel är Verleskogen i Ale kommun där man tillsammans med kommunen gick in och köpte skogen i syfte att bevara den. Den urbana människan glömmer ofta bort hur viktig skogen är ur rekreationssynpunkt och att den dessutom är en viktig del i det ekologiska systemet är det väl ingen tvekan om. Så gå in och "klicka" för att lämna ditt bidrag på någon annans bekostnad.